Školska knjiga za vas
SVAKOM UČENIKU OMOGUĆITI PRAĆENJE PLANA I PROGRAMA
Prilagodba zadataka iz fizike učenicima s teškoćama u razvoju
objavljeno: 10. svibnja 2017.

Cilj obrazovanja je omogućiti svakom učeniku praćenje plana i programa u što kvalitetnijem i njemu pristupačnijem okruženju.

Sukladno tomu, učenicima pristupamo na više razina i trudimo se prilagoditi ishod zadatka njihovim sposobnostima. Učenik se mora osjećati sigurno, hrabro i spremno za rješavanje izazova koji su pred njim. Jako je važno u radu s učenicima s teškoćama u razvoju istaknuti i jačati njihove socijalne vještine te njihovo samopouzdanje. Tim pristupom učenikov rad na satu je kvalitetno provedeno vrijeme.

Sadržajna prilagodba podrazumijeva individualiziranu prilagodbu nastavnih sadržaja redovitog programa, sukladno sposobnostima i sklonostima učenika, a zahtijeva smanjivanje opsega nastavnih sadržaja. Opseg sadržaja može se umanjiti do najniže razine usvojenosti obrazovnih postignuća propisanih nastavnim planom i programom/kurikulumom za razred u koji je učenik uključen, a iznad razine posebnog programa.

Prijedlog zadataka za učenike s teškoćama u razvoju načinjen je u skladu s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.

Zadatci su pripremljeni tako da posluže kao pomoć učiteljima, koji se zbog te pomoći mogu u istoj mjeri posvetiti svim učenicima tijekom nastave, jer njihova upotreba tijekom nastave ne iziskuje dodatne napore, vrijeme i zaokupljenost pojedinim učenicima.

Zato se, također, oni ne osjećaju manje vrijednima od kolega u razredu. Zadatci su koncipirani tako da se, ovisno o stupnju učenikovih teškoća, nastava može realizirati na više kognitivnih razina (činjenično znanje, primjena i zaključivanje). Također, ovisno o stupnju učenikovih teškoća, zadatci se mogu prilagoditi njihovim sposobnostima, što uvelike pridonosi razvoju njihove samostalnosti, radnih navika i vještina, a povećava i motivaciju i aktivnost učenika tijekom nastave.

Cjelokupni materijal obuhvaća prilagodbu svih zadataka za redovni program u radnim bilježnicama iz fizike za 7. i 8. razred, a dostupan je na portalu Školske knjige učiteljima koji rade po radnim bilježnicama te izdavačke kuće ili uz prethodni zahtjev. Ovdje se prikazuju karakteristični primjeri koji mogu poslužiti kao pokazatelj prilagodbe zadataka iz redovnog programa za učenike s teškoćama u razvoju. Prilagodba zadataka je načinjena na temelju dugogodišnjeg iskustva autora (ukupno više od 50 godina) u radu s učenicima s teškoćama u razvoju integriranima u redovnu nastavu.

PRIMJERI PRILAGODBE ZADATAKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Primjer 1. (Tema: Sila teža i težina tijela)

Zadatak iz radne bilježnice

Kocka leda ima brid dug 10 cm. Kolika je težina te kocke ako je gustoća leda 900 kg/m3

 

Prilagodba

Dopunite rečenice potrebnim podatcima.

Kocka leda ima brid dug 10 cm. Koliki je obujam te kocke? 

Duljina brida kocke leda je a = _____ cm

Obujam kocke leda je V = a ∙ a ∙ a = ___ cm ∙___ cm ∙___ cm = ______ cm3

Primjer 2. (Tema: Koliko se brzo gibamo)

ZADATAK IZ RADNE BILJEŽNICE

U prazne prostore u tablici umetnite odgovarajuće brzine:

5 km/h, 25 km/h, 100 km/h, 1000 km/h, 29.000 km/h.

PRILAGODBA

Ispod svake slike NAPIŠITE jednu od ponuđenih brzina koja odgovara tijelu na slici.

25 km/h, 60 km/h, 100 km/h, 1000 km/h

……

Piše: Ivan FADLJEVIĆ, prof.

…………………

LITERATURA

  1. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2011., Zagreb, URL: http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf(8.3.2017.).
  2. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Narodne novine br. 24, 2015., URL:http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html (8.3.2017.).
  3. V. Paar, M. Klaić, S. Martinko, T. Ćulibrk, Fizika oko nas 7, radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014.
  4. B. Mikuličić, I. Buljan, D. Despoja, Otkrivamo fiziku 8, radna bilježnica za fiziku u osmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014.
  5. Školski portal, URL: https://www.skolskiportal.hr/clanci/ucitelji-nastavnici/ (8.3.2017.).