NIVES MAZUR KUMRIĆ: EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA

Minuciozna analiza europske pravne legislative

utorak, 14. studenoga 2017.

Iako pisano sa stajališta pravnice, djelo je zbog multidisciplinarnog pristupa i jasnoće namijenjeno širokom krugu čitatelja

Minuciozna analiza europske pravne legislative

Knjiga EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA [uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi] doprinos je aktualnom diskursu o multikulturalnosti i etničkoj raznolikosti te poticanju tolerancije, nediskriminacije i jednakosti etnički heterogenog europskog društva. Stiže u pravo vrijeme jer je 2015. obilježeno 40 godina od prihvaćanja Helsinškog završnog akta te 20 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - triju dokumenata koji su postavili temelje suvremene zaštite manjina i u Europi i u međunarodnoj zajednici.

Ovo je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja minuciozno analizira europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina, i kronološki i tematski, ističe pozitivne i negativne dosege dosadašnjih kodifikacija te predlaže neka de lege ferenda rješenja. Budući da u Republici Hrvatskoj ne postoji znanstveni rad kojim su obuhvaćeni svi dosezi ovih aktivnosti, koji kritički valorizira položaj nekoliko stotina manjinskih skupina u današnjim europskim država te koji istodobno donosi detaljan pregled esencijalnih odlika pravnog okvira recentne zaštite manjina, knjigom je popunjena praznina u toj za suvremene međunarodne odnose krucijalnoj, a u Republici Hrvatskoj nedovoljno obrađenoj domeni zaštite ljudskih prava.

Iako pisano sa stajališta pravnice, djelo je zbog multidisciplinarnog pristupa i jasnoće namijenjeno širokom krugu čitatelja različitih vokacija (pravnicima, politolozima, povjesničarima, sociolozima, etnolozima, geografima, teolozima, filozofima...) u čijem su fokusu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito. Prikladno je za izučavanje u sklopu kolegija na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, a zbog aktualnosti tematike s europskim predznakom, krug potencijalnih primarnih korisnika proširen je i na tzv. države u regiji, posebice Republiku Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Komparativne prednosti publikacije su sveobuhvatnost i recentnost. Problematika očuvanja europske multikulturalnosti, a posebice autohtonih zajednica europskih društava, dobila je na važnosti tijekom posljednjih desetak godina, stoga postoji iznimna potreba za sumiranjem i ažuriranjem postojeće pravne građe i korelirajućih teorijskih postulata. Dosad objavljene slične publikacije tematski su znatno uže i pisane su mahom sa stajališta sociologa, povjesničara, etnologa i politologa pa izostaje adekvatan pravni osvrt koji čini osnovu svakog ozbiljnijeg pristupa predmetnoj materiji. Knjiga ujedno donosi prvi cjelovit prikaz pojmovnog određenja manjina i korelirajuće terminologije.

Također obuhvaća sve najvažnije propise, teorije, praksu i iskustva europskih država u području zaštite nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na dvije u toj domeni iznimno važne organizacije: Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi. Primjeri iz međunarodne sudske prakse i zakonodavne prakse europskih država materiju čine vrlo životnom i primjenjivom. Aktualnost tematike smješta ovu knjigu na sam vrh važnih naslova na području međunarodnoga i nacionalnog prava te je stoga vrijedan doprinos suvremenim svjetskim raspravama o temeljima, reperkusijama i održivosti europske etničke heterogenosti.

 

Vezani članci
Školski portal: Dvogodišnji projekt stvaranje sustava poučavanja programiranja u OŠ

Dvogodišnji projekt stvaranje sustava poučavanja programiranja u OŠ

ŠKOLSKA KNJIGA je partner u projektu Erasmus + CodeInnova: Teaching…

Školski portal: Dječja izdanja uz koje se zaljubljuje u čitanje

Dječja izdanja uz koje se zaljubljuje u čitanje

…posebna se važnost iskazuje malim čitateljima. Radi se o izdanjima…

Školski portal: Na granici mogućega

Na granici mogućega

… uključujući nastavnike osnovnih i srednjih škola, CARNET sistem inženjere…

5+ klub
Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Strašno je, neargumentirano, etiketirati pripadnike struke

Strašno je, neargumentirano, etiketirati pripadnike struke

Interpretirajući brojku od 125 prvašića koji…

Školski portal: Utrka do 20

Utrka do 20

Potrebno vam je samo nekoliko stvari…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Nadahnjujući citati o učiteljima

Nadahnjujući citati o učiteljima

Dan učitelja, koji slavimo 5. listopada,…