Školska knjiga za vas
NIVES MAZUR KUMRIĆ: EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA
Minuciozna analiza europske pravne legislative
objavljeno: 11. prosinca 2017.

Iako pisano sa stajališta pravnice, djelo je zbog multidisciplinarnog pristupa i jasnoće namijenjeno širokom krugu čitatelja

Knjiga Europski sustav zaštite prava manjina [uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi] doprinos je aktualnom diskursu o multikulturalnosti i etničkoj raznolikosti te poticanju tolerancije, nediskriminacije i jednakosti etnički heterogenog europskog društva. Stiže u pravo vrijeme jer je 2015. obilježeno 40 godina od prihvaćanja Helsinškog završnog akta te 20 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima – triju dokumenata koji su postavili temelje suvremene zaštite manjina i u Europi i u međunarodnoj zajednici.

Ovo je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja minuciozno analizira europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina, i kronološki i tematski, ističe pozitivne i negativne dosege dosadašnjih kodifikacija te predlaže neka de lege ferenda rješenja. Budući da u Republici Hrvatskoj ne postoji znanstveni rad kojim su obuhvaćeni svi dosezi ovih aktivnosti, koji kritički valorizira položaj nekoliko stotina manjinskih skupina u današnjim europskim država te koji istodobno donosi detaljan pregled esencijalnih odlika pravnog okvira recentne zaštite manjina, knjigom je popunjena praznina u toj za suvremene međunarodne odnose krucijalnoj, a u Republici Hrvatskoj nedovoljno obrađenoj domeni zaštite ljudskih prava.

Iako pisano sa stajališta pravnice, djelo je zbog multidisciplinarnog pristupa i jasnoće namijenjeno širokom krugu čitatelja različitih vokacija [pravnicima, politolozima, povjesničarima, sociolozima, etnolozima, geografima, teolozima, filozofima…] u čijem su fokusu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito. Prikladno je za izučavanje u sklopu kolegija na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, a zbog aktualnosti tematike s europskim predznakom, krug potencijalnih primarnih korisnika proširen je i na tzv. države u regiji, posebice Republiku Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Komparativne prednosti publikacije su sveobuhvatnost i recentnost. Problematika očuvanja europske multikulturalnosti, a posebice autohtonih zajednica europskih društava, dobila je na važnosti tijekom posljednjih desetak godina, stoga postoji iznimna potreba za sumiranjem i ažuriranjem postojeće pravne građe i korelirajućih teorijskih postulata. Dosad objavljene slične publikacije tematski su znatno uže i pisane su mahom sa stajališta sociologa, povjesničara, etnologa i politologa pa izostaje adekvatan pravni osvrt koji čini osnovu svakog ozbiljnijeg pristupa predmetnoj materiji. Knjiga ujedno donosi prvi cjelovit prikaz pojmovnog određenja manjina i korelirajuće terminologije.

Također obuhvaća sve najvažnije propise, teorije, praksu i iskustva europskih država u području zaštite nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na dvije u toj domeni iznimno važne organizacije: Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi. Primjeri iz međunarodne sudske prakse i zakonodavne prakse europskih država materiju čine vrlo životnom i primjenjivom. Aktualnost tematike smješta ovu knjigu na sam vrh važnih naslova na području međunarodnoga i nacionalnog prava te je stoga vrijedan doprinos suvremenim svjetskim raspravama o temeljima, reperkusijama i održivosti europske etničke heterogenosti.

Nives MAZUR KUMRIĆ

EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA

Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA

Knjiga je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja kronološki i tematski usustavljuje postojeću europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina. 

Namijenjena je pravnoj struci, ali i širokom krugu čitatelja, u čijem su središtu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito.
Knjiga omogućuje razumijevanje i poimanje ideja i procesa koji su pratili petostoljetnu zaštitu prava manjina na europskom kontinentu čije će posljedice nesumnjivo utjecati i na budući kulturni, socijalni i politički razvoj europskih država. Osim toga, njome se nastoji upozoriti na nužnost pojačavanja aktivnosti u zaštiti prava manjina i nalaženju optimalnih rješenja jer, kao što je u preambuli Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina istaknuto: 
»Burna povijest Europe pokazala je kako je zaštita nacionalnih manjina bitna za stabilnost, demokratsku sigurnost i mir na ovom kontinentu.«