NA SNAGU STUPIO

Novi Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

četvrtak, 5. rujna 2019.

Na temelju članka 72. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Narodnim novinama objavljen je Novi Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima…

Novi Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

… vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama, kojeg i mi donosimo…

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1709

Na temelju članka 72. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 112/10) u članku 1. stavku 1., iza riječi: »utvrđuju se« dodaje se riječ: »metode«, a riječi: »odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi« zamjenjuju se riječima: »postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, postignuća za učenike u osnovnim i srednjim školama«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Definicije pojmova

(1) Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencijama, znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu, u skladu s unaprijed definiranim i prihvaćenim metodama i elementima. Vrednovanje obuhvaća tri pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje, vrednovanje naučenog. Vrednovanje za učenje služi unapređivanju i planiranju budućega učenja i poučavanja. Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju. Vrednovanje naučenog je ocjenjivanje razine postignuća učenika. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje ne rezultiraju ocjenom, nego kvalitativnom povratnom informacijom.

(2) Praćenje je sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u svrhu poticanja učenja i provjere postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja definiranih nacionalnim, predmetnim i međupredmetnim kuriklulumima, nastavnim programima te strukovnim i školskim kurikulumima. Uključuje sva tri pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog.

(3) Provjeravanje je procjena postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i očekivanja u nastavnome predmetu ili području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine.

(4) Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Metode i elementi vrednovanja

(1) Metode i elementi vrednovanja postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i očekivanja proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma, školskoga kurikuluma te ovoga Pravilnika i pravila ponašanja učenika koje donosi škola.

(2) Postignuća učenika pri izradi uratka, praktičnoga rada, pokusa, izvođenja laboratorijske i druge vježbe, nastupa (umjetničke: glazbene, plesne i likovne škole), vrednuju se različitim metodama u skladu s predmetnim kurikulumima.

(3) Metode i elemente vrednovanja u umjetničkim školama određuju stručna povjerenstva umjetničkih škola. Vrednovanje provodi ispitno povjerenstvo na javnim i internim nastupima te godišnjim ispitima.«

Članak 4.

U članku 5. u naslovu iza riječi: »Vrednovanje« dodaju se riječi: »postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija«.

U stavku 2. riječi: »Načine, postupke i elemente« zamjenjuju se riječima: »Metode, načine i postupke«.

U stavku 4. riječi: »Načini i postupci« zamjenjuju se riječima: »Metode, načini i postupci«

U stavku 6. riječi: »razrednim vijećem« zamjenjuju se riječima »predmetnim učiteljem i stručnim timom«.

U stavku 7. riječi: »razrednim vijećem« zamjenjuju se riječima: »predmetnim učiteljem i stručnim timom«.

Članak 5.

U članku 6. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. te se u istome iza riječi: »ocjenjuje se« dodaje riječ: »brojčano«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »kompetencija« dodaju se riječi: »ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda«, a iza riječi: »godine« umjesto zareza stavlja se točka te se brišu riječi: »u pravilu poslije ostvarenih obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine.

(2) Učitelj/nastavnik je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.

(3) U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

(4) Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati.«

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječi: »ponoviti pisanu provjeru« zamjenjuju se riječima: »i o njima dati povratnu informaciju učenicima«, a riječi: »O dogovorenome treba obavijestiti razrednika i stručnu službu škole.« se brišu.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole predmetni učitelj/nastavnik treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere te primjerenom obliku podrške učenicima za postizanje odgojno-obrazovnih ishoda.«

Članak 9.

Članak 10. se briše.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »kompetencija« dodaju se riječi: »ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda«.

Stavak 2. se briše.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 11.

U članku 12. stavci 1. i 2. se brišu.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2. i 3.

Dosadašnji stavak 3., koji sada postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Učitelj/nastavnik svakog nastavnoga predmeta je na početku i tijekom nastavne godine dužan upoznati učenike s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja, a vrednovanje postignuća učenika s teškoćama dužan je uskladiti s preporukama stručnih suradnika.«

Stavak 6. se briše.

Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Svi učitelji/nastavnici dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore. Termini se javno objavljuju na mrežnim stranicama škole.«

Članak 12.

U članku 13., stavku 1. riječ: »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju: »vrednovanja«, a iza riječi »kao i« dodaje se riječ: »planirane metode,«.

Članak 13.

U članku 14., stavku 1. riječ: »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju: »vrednovanja«, a iza riječi »kao i« dodaje se riječ: »planirane metode,«.

U stavku 2. iza riječi: »O« dodaje se riječ: »metodama,«.

U stavku 4. iza riječi »razrednikom« briše se točka i dodaju se riječi: »ili predmetnim učiteljem/nastavnikom.«

Stavak 5. se briše.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., riječi: »U posljednjem tjednu« zamjenjuju se riječima: »U posljednja dva tjedna«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 2. riječi: »o čemu pisano obavještava ravnatelja i stručnu službu škole, roditelje i učenike« zamjenjuju se riječima: »a termini informativnih razgovora objavljuju se javno na mrežnim stranicama škole«.

U stavku 4. iza riječi: »kompetencija« dodaju se riječi: »ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda«, a iza riječi: »vladanju« briše se zarez i riječi: »a o terminima informativnih razgovora razrednik upoznaje učenike, roditelje, ravnatelja i stručne suradnike na početku školske godine«.

Stavci 5. i 6. se brišu.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/00040
Urbroj: 533-08-19-0001
Zagreb, 30. kolovoza 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

Vezani članci
Školski portal:

"Za" i "protiv" novog Pravilnika o napredovanju profesora

… govorili su Nikola DMITROVIĆ, profesor savjetnik iz XV. zagrebačke…

Školski portal: Preminuo je veliki prijatelj djece

Preminuo je veliki prijatelj djece

…a maturirao je u Varaždinu. Kad je završio Drugi svjetski…

Školski portal: Sastanak Divjak i sindikata bez dogovora

Sastanak Divjak i sindikata bez dogovora

…a sindikalci su odbili prijedlog ministrice da održe nastavu za…

5+ klub
Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Preminuo je veliki prijatelj djece

Preminuo je veliki prijatelj djece

…a maturirao je u Varaždinu. Kad…

Školski portal: Vukovarski gimnazijalci osvojili zlatno odličje

Vukovarski gimnazijalci osvojili zlatno odličje

… sudjelovanja na izložbi INOVA –…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Nadahnjujući citati o učiteljima

Nadahnjujući citati o učiteljima

Dan učitelja, koji slavimo 5. listopada,…