Školska knjiga za vas
■ INTERLIBER 2022. ■ ČETVRTAK, 10. STUDENOGA U 19:00 SATI ■ BORIS HAVEL: IZRAEL – NAROD U DANU ROĐEN – KNJIGA PRVA – POVIJEST IZRAELA OD ABRAHAMA DO BAR KOHBE (OKO 2000. PR. KRISTA – 135.) ■
Prvi svezak kapitalne povijesti židovskoga naroda
objavljeno: 10. studenoga 2022.

Izrael – Narod u danu rođen – Knji­ga prva – Povijest Izraela od Abra­hama do Bar Kohbe (oko 2000. pr. Krista – 135.) prva je od tri knjige u kojima je obrađena povijest hebrejskoga, izraelskoga, poslije židovskoga naroda, po­glavito na području današnje Države Izraela i okolnih zemalja, od njegova početka prije četiri tisućljeća do danas.

Temeljna je ideja autora knjige Borisa Havela bila „pokazati kako je riječo istome narodu, narodu koji je u svemu bitnome sačuvao etnički i vjer­ski slijed, te ispripovijedati njegovu priču obilježenu bezbrojnim usponima i pado­vima, prepunu neobičnih djela i nedjela, zbog kojih je postao i ostao najljubljeniji i najomraženiji narod sveukupne ljudske povijesti”. Povijest Izraela sastoji od tri sveska od kojih svaki čini kronološku i tematsku cje­linu.

U 19:00 sati knjigu će predstaviti predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, recenzentica izv. prof. dr. sc. Naida Michal Brandl, autor izv. prof. dr. sc. Boris Havel i urednik knjige dr. sc. Deniver Vukelić.

U prvome je svesku obrađena povi­jest Izraela od Abrahamova poziva (oko 2000. prije Krista) do velikoga progon­stva koje je počelo 135. poslije Krista. U sljedećemu, drugome svesku, čije je objav­ljivanje planirano 2025., obrađena je po­vijest Izraela od 135. do 1882. godine, u vrijeme dok je židovski narod u najvećemu broju živio izvan svoje zemlje i bez oso­bite političke ambicije povratka. U trećoj je knjizi obrađena povijest cionizma i Države Izraela od kraja 19. stoljeća, kad su se Židovi počeli doseljavati u Palesti­nu s nakanom da u njoj obnove državu, do danas.

Nadalje, prvi je svezak podijeljen na tri di­jela, od kojih svaki čini političku, povijesnu i vjersku cjelinu. Prvi se dio odnosi na stva­ranje Izraelova naroda i razdoblje političke suverenosti do uništenja Prvoga hrama.

Drugi se dio odnosi na razdoblje nakon po­vratka iz babilonskoga sužanjstva, tijekom kojega je Judeja uglavnom, s iznimkom di­jela hasmonejske vladavine, bila dio nekoga drugog carstva. To je istodobno i razdoblje kad nastaje židovstvo u današnjemu smislu riječi.

U trećemu su dijelu opisana zbivanja između nastanka kršćanstva i Bar Kohbi­na ustanka. U političkome se smislu treći dio odnosi na razdoblje snaženja i vrhunca mesijanske političke misli u Judeji pod rim­skom upravom te nastanak kršćanstva kao ključnoga političkog čimbenika u daljnjoj povijesti Izraela.

Knjiga Borisa Havela, pisana na multidis­ciplinaran, jezgrovit i pristupačan način, namijenjena je znanstvenoj i stručnoj jav­nosti, poglavito povjesničarima, teolozima, orijentalistima, hebraistima i politolozima, ali i širem čitateljstvu.