Učitelji stvaraju
IZNIMNO JE VAŽNA ZA USPJEŠNU PROVEDBU NASTAVNOG PROCESA
Komunikacija u razredu
objavljeno: 27. prosinca 2021.

Komunikacija je najznačajniji faktor koji utječe na čovjekovo zdravlje i njegove veze s drugima kako navodi Sloković (2014.) iako se često neopravdano smatra vještinom kojom se može ovladati na vrlo jednostavni način. Komunikacija ima posebnu važnost u nastavnom procesu što će biti opisano u ovom radu uz primjere.

U suvremenoj se nastavi uvelike promijenio položaj učenika, a samim time i način komunikacije između učenika i učitelja. Sada je učenik subjekt nastavnog procesa aktivno sudjelujelujući u njemu različitim aktivnostima koje za njega osmišljava učitelj.

Piše: Angelina Jakopin Vuk, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave ■  OŠ Središće

Učitelj tako postaje glavni koordinator i pomoćnik što je iznimno važno i potrebno svim učenicima, a posebice onima koji su introvertirani i nevoljko se uključuju u aktivnosti sa svojim vršnjacima. Sve to nije samo preporuka, već moralna odgovornost svakog odgojno-obrazovnog djelatnika kako navodi Pongračić (2019.).

U ostvarivanju uspješne komunikacije u razredu mogu poslužiti različita nastavna sredstva poput premetaljki, zagonetki, fotografija/slika koja potiču učenike na promišljanje i postavljanje pitanja. Ovim se postupkom ostvaruje interakcija između učenika i učitelja te potiče učenička motivacija za učenjem.

U svom sam se radu najčešće koristila različitim zagonetkama i premetaljkama jer ih moji učenici osobito vole. Uz navedeno, često se koristim igrom Otkrivanje fotografije/slike u kojoj učenici postupno otkrivaju dijelove postavljene fotografije na kojoj se nalazi pojava/pojam/osoba koje će učenici usvojiti na tom satu. Spomenutim sam se aktivnostima najviše koristila prilikom usvajanja zanimljivosti iz života i rada pojedinih hrvatskih književnika ili znanstvenika. Nakon otkrivanja fotografije pojedinog znanstvenika/književnika ili imena istog pomoću zagonetke, učenici bi u parovima odgovarali na postavljena pitanja vezana uz život i rad pojedinog znanstvenika ili otkrivali povezanost pojedine slike ili pojma s istim (aktivnost izrađena po uzoru na aktivnosti NTC sustava učenja).

Prilikom ovakvih aktivnosti komunikacija se između učitelja i učenika ostvaruje učiteljevim poticanjem učenika u izradi zadatka te pojašnjavanjem nejasnoća. Po završetku otkrivanja zanimljivosti o pojedinom znanstveniku/književniku učenici bi odigrali kviz (npr. Kahoot kviz pomoću mobitela) ili popunili izlazne kartice na kojima su trebali odgovoriti na nekoliko postavljenih pitanja vezanih za informacije koje su usvojili na tom satu o osobi koju smo obrađivali.

Na kraju bi svake izlazne kartice samostalno vrednovali svoje znanje pomoću postavljenih sličica ili na skali brojeva (Likertova skala) čime bi ostvarili samovrednovanje.

Osim komunikacije prilikom usvajanja nastavnih sadržaja, iznimno je važna i komunikacija između učitelja i učenika koja se ostvaruje u različitim radionicama kad učenici argumentirano iznose svoje mišljenje o pojedinom problemu ili pojmu (npr. u radionici  vezanoj za različitosti navode smatraju li da je dobro biti različit ili ne uz pojašnjenje). Takva je komunikacija iznimno važna za stvaranje povjerenja između učenika i učitelja kao i za rješavanje nesuglasica unutar razreda (ukoliko postoje).

Komunikacija je samo jedan od vrlo važnih elemenata koji omogućavaju uspješnu provedbu nastavnog procesa te razvoj intrinzične motivacije učenika za učenjem kao i pozitivan stav prema školi općenito jer će tada škola postati ustanova u koju rado dolaze svakog dana, željno iščekujući što će novo naučiti.