Draženka Švelec-Juričić, magistra je primarne edukacije i magistara za odnose s javnošću, ravnateljica savjetnica u Osnovnoj školi Bisag. U njenome radu vodi ju misao da svaki učenik ima pravo dobiti sva znanja, razviti sve sposobnosti i vrijednosti koje treba i želi, a svaki učitelj dobiti podršku i poticaj u razvijanju kreativnosti i izvrsnosti u radu. Tijekom svojega radnog vijeka dodatno se usavršavala u područjima upravljanja ljudskim resursima, razvijanja komunikacijskih kompetencija, upravljanja projektima, razvijanja računalnih vještina i kompetencija te organizirala i vodila događaje, aktivnosti i projekte na školskoj, županijskoj i međunarodnoj razini. Prateći promjene u obrazovanju generirane digitalnom tehnologijom, kao doktorandica doktorskog studija Mediji i komunikacija, fokus njezina interesa i znanstvenog istraživanja je digitalna komunikacija, digitalne kompetencije, digitalna pismenost i digitalni identitet pojedinca. Autorica je niza znanstvenih radova koje je predstavljala na međunarodnim konferencijama. Od početka školske godine 2023./2024. na čelu je tima Osnovne škole Bisag koja provodi program Cjelodnevne škole.
■ CJELODNEVNA ŠKOLA | 003 ■
A2 – program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja
objavljeno: 30. studenoga 2023.

Koncept programa Cjelodnevne škole, koji se eksperimentalno provodi od početka šk. god. 2023./2024 u 62 osnovne škole u Republici Hrvatskoj, podrazumijeva četiri odgojno-obrazovna programa: A1 (redovita i izborna nastava), A2 (potpora, potpomognuto i obogaćeno učenje), B1 (izvannastavne aktivnosti) i B2 (izvanškolske aktivnosti), od kojih A2 prepoznajemo kao program koji se u hrvatskim osnovnim školama dosada nije izvodio.

Istovremeno Cjelodnevna škola ne prepoznaje dopunsku i dodatnu nastavu u dosad poznatom obliku pa bi se A2 mogao smatrati svojevrsnom zamjenom za takvu vrstu nastave. Međutim, program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja donosi sasvim novi koncept rada, redefinira egzistirajuće pojmove potpore učenicima i puno je više od dosadašnje dopunske i dodatne nastave.

■   Napisala: Draženka ŠVELEC-JURIČIĆ, ravnateljica, OŠ Bisag

Program A2 provodi se u svih osam razreda tako da je dio ukupnog predviđenog programa obvezan za sve učenike, a dio se organizira na načelu izbornosti sukladno potrebama i interesima učenika. Od ukupno osam predviđenih nastavnih sati potpore tjedno, četiri su sata obvezna za sve učenike, a četiri su izborna sata.

Tijekom čitave nastavne godine svaki je učenik obvezan sudjelovati u 140 nastavnih sati potpore podijeljenih u odgojno-obrazovna područja.

OBVEZNI su nastavni sati potpore strukturirani po odgojno-obrazovnim područjima tako da jezično-komunikacijsko, matematičko i prirodoslovno područje moraju biti zastupljeni 75 % (tri nastavna sata), a ostala područja 25 % (jedan sat). U tjednom rasporedu to znači da učenici nižih razreda imaju jedan sat A2 potpore iz jezično-čitalačke pismenosti, jedan sat iz matematičke pismenosti, jedan sat iz prirodoslovne pismenosti i jedan sat iz drugih odgojno-obrazovnih područja.

Ove smo školske godine u svim razredima razredne nastave u ovih 25 % ostalih područja organizirali potporu iz područja stranog jezika i informacijsko-digitalne pismenosti tako da se područja tjedno izmjenjuju. Učenici od prvog do četvrtog razreda, osim obvezna četiri sata A2, imaju u rasporedu i jedan sat A2 koji se odnosi na umjetničko odgojno-obrazovno područje, tjelesno i zdravstveno područje i učeničke praktične vještine.

Nastavni se sati potpore održavaju u istom vremenskom okviru zajedno s redovitom nastavom, s tim da učitelji imaju potpunu autonomiju u pozicioniranju sati potpore u rasporedu. Ovisno o odgojno-obrazovnom području i učeničkoj dobi, sati potpore jezično-čitalačke pismenosti održavaju se odmah nakon dvosata Hrvatskog jezika, sati matematičke pismenosti nakon dvosata Matematike, i to u jutranjim satima, dok se sati A2 umjetničkog područja odvijaju nakon ručka i rekreacijske pauze. Ovakav raspored učenicima razredne nastave svakako donosi rasterećenje jer, primjerice, nakon trećeg sata nastave imaju Likovnu / Glazbenu kulturu, Informacijske i digitalne kompetencije, Vjeronauk, Praktične vještine, Tjelesnu i zdravstvenu kulturu i A2 (umjetničko područje).

I u predmetnoj je nastavi programom predviđeno ukupno osam sati A2 (četiri obvezna i četiri izborna) s istim omjerom zastupljenosti područja.

U ovoj prvoj školskoj godini provedbe programa Cjelodnevne škole za učenike smo viših razreda organizirali samo obvezni dio A2 nastavnih sati što znači da učenici viših razreda imaju jedan sat jezično-komunikacijskog područja, jedan sat matematičkog, jedan sat prirodoslovnog i jedan sat ostalih područja.

Prirodoslovno područje podrazumijeva u petom i šestom razredu Prirodoslovlje dok u sedmom i osmom razredu pokriva područja nastavnih predmeta Biologije, Kemije i Fizike. U skladu s organiziracijskim mogućnostima i kadrovskim uvjetima ove se školske godine za naše sedmaše i osmaše održavaju sati A2 potpore tako da se tjedno izmjenjuju učitelji nastavnih predmeta Biologije, Kemije i Geografije, a u preostalom se jednom satu obveznog dijela potpore izmjenjuju Engleski i Njemački jezik.

Za izvođenje sati A2 ne postoji kurikulum, nema novih obrazovnih ishoda. Sve aktivnosti, koje se izvode u okviru A2, u funkciji su ostvarenja učeničkog napretka; nema formalnog ocjenjivanja, već se provode praćenja i vrednovanja učenika kako bi se učenički napredak  usmjeravao željenom cilju.

U okviru priprema za početak ove školske godine učitelji naše škole sudjelovali su u edukaciji o izvođenju A2 programa gdje su dobili detaljne upute i konkretne primjere za izvođenje tog dijela programa. Učitelji su ovim programom dobili znatno veću autonomiju, a time i mogućnost za uporabu brojnih inovativnih i modernih oblika rada s cijelim razrednim odjelom, sa skupinama učenika ili individualno.

Izuzetno je važno napomenuti da A2 nastavni sati ne služe tome da se na njima „obrađuje“ ono što se nije stiglo na redovitim satima, već moraju učenicima osigurati vrijeme i prostor gdje učenik uči, a učitelj ga usmjerava. Velika je novost i uvođenje stručnih suradnika u izvođenje sati A2 na način da oni ne izvode sate samostalno, već uz razrednog ili predmetnog učitelja. Stručni suradnik u okviru svojega radnog vremena sudjeluje u osam sati A2 potpore tjedno. Uloga je stručnih suradnika podrška učiteljima u radu i individualan rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovanim potrebama.

Program potpore u osnovnima školama Republike Hrvatske prvi put obuhvaća sve učenike od prvog do osmog razreda u okviru kojega učenici dobivaju konkretnu potporu svojih učitelja i stručnih suradnika koji, na taj način, imaju sveobuhvatan pregled učenikovih potreba i kvalitetniji uvid u njegovo napredovanje. U pripremanju za izvođenje A2 sati učitelji se koriste Metodičkim smjernicama za izvođenje A2 programa u kojima se nalaze konkretni metodički primjeri za rad s učenicima po područjima: jezično-komunikacijsko, matematičko i prirodoslovno područje.

ZA OSTVARIVANJE CILJEVA A2 učitelji se koriste inovativnim metodama poučavanja i tehnikama učenja (istraživačke metode, učenje rješavanjem problema, metode igre) u sinergiji s dostupnim digitalnim uređajima i alatima te vodeći računa o diferencijaciji i individualizaciji. Tijekom sati redovite nastave učitelji su se i do sada koristili inovativnim metodama rada, a na satima dopunske i dodatne nastave deferencijacijom i individualizacijom, ali sada se u okviru A2 programa otvara daleko veći vremenski interval i prilika za pružanje snažnije potpore učenicima.

Izuzetno je važan segment aktivnosti progama A2 samostalan i individualan rad učenika na način da su aktivnosti strukturirane tako da odgovaraju individalnim učeničkim sposobnostima kojima se potiče odgovornost i samostalnost u radu razvijajući tehnike upravljanja vremenom. Benefit je takvoga stručno vođenog rada u školi što učenik dobiva neposrednu povratnu informaciju čime se skraćuje vrijeme učeničkog samostalnog rada kod kuće. Učitelji imaju daleko više mogućnosti utjecanja na osamostaljivanje učenika stalnom prisutnošću i uvidom u napredovanje svakog učenika.

Jasno je da takav rad zahtijeva više pripreme i učiteljskog angažmana, ali učenicima osigurava brže i kvalitetnije usvajanje sadržaja te usvajanje tehnika učenja.

Tijekom proteklih triju mjeseci implementacije programa Cjelodnevne škole učenici naše škole ističu da se vrijeme koje provode kod kuće pišući zadaću skratilo i da im sati potpore pomažu u lakšem svladavanju sadržaja i bržem napredovanju.