Draženka Švelec-Juričić, magistra je primarne edukacije i magistara za odnose s javnošću, ravnateljica savjetnica u Osnovnoj školi Bisag. U njenome radu vodi ju misao da svaki učenik ima pravo dobiti sva znanja, razviti sve sposobnosti i vrijednosti koje treba i želi, a svaki učitelj dobiti podršku i poticaj u razvijanju kreativnosti i izvrsnosti u radu. Tijekom svojega radnog vijeka dodatno se usavršavala u područjima upravljanja ljudskim resursima, razvijanja komunikacijskih kompetencija, upravljanja projektima, razvijanja računalnih vještina i kompetencija te organizirala i vodila događaje, aktivnosti i projekte na školskoj, županijskoj i međunarodnoj razini. Prateći promjene u obrazovanju generirane digitalnom tehnologijom, kao doktorandica doktorskog studija Mediji i komunikacija, fokus njezina interesa i znanstvenog istraživanja je digitalna komunikacija, digitalne kompetencije, digitalna pismenost i digitalni identitet pojedinca. Autorica je niza znanstvenih radova koje je predstavljala na međunarodnim konferencijama. Od početka školske godine 2023./2024. na čelu je tima Osnovne škole Bisag koja provodi program Cjelodnevne škole.
■ CJELODNEVNA ŠKOLA | 004 ■
Stručni suradnici i kako vide A2 program
objavljeno: 1. veljače 2024.

A2 program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja, kao dio Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“ predstavlja iskorak u našem dosadašnjem obrazovnom konceptu i odgovor je na potrebe suvremenih učenika. Program A2 prepoznatljiv je i moderan program čija je osnovna svrha modernizacija osnovnih škola. Inovativnost, učinkovitost, individualizacija, diferencijacija, inkluzija, autonomija, fleksibilnost i holistički pristup važne su polazišne točke i sastavnice A2 programa koji se od početka ove školske godine izvodi u 62 osnovne škole u Republici Hrvatskoj koje provode Eksperimentalni program cjelodnevne škole.

Za svakog je učenika od 1. do 8. razreda predviđeno najmanje 140 obveznih sati A2 programa godišnje dok je sljedećih mogućih 140 sati u izbornome modulu. Učenici će tako tijekom čitave osnovnoškolske vertikale imati najmanje po jedan sat tjedno potpore iz područja jezično-čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti. Sate potpore izvodi njihov učitelj koji ima potpuni uvid u njihov obrazovni status.

Za A2 program ne postoji kurikulum i program nema obrazovnih ishoda, što znači da se učeničke obveze ne opterećuju dodatno. Sve su aktivnosti usmjerene k ostvarenju učeničkog napretka što pred učitelje stavlja veću odgovornost, ali i daleko veću autonomiju i fleksibilnost u izboru najučinkovitijih metoda i načina rada s čitavim razredom i pojedincima.

Napisala: Draženka ŠVELEC-JURIČIĆ, ravnateljica, OŠ Bisag

Velika je promjena i novost Cjelodnevne škole redefiniranje uloge stručnog suradnika u konceptu osnovnoškolskog obrazovanja.

♦ Stručni je suradnik u osnovnim školama značajan prediktor kvalitetnog odvijanja mnogih procesa povezanih s nastavom.

♦ Stručni suradnici svoj doprinos ostvaruju opservacijama, individualizacijom, implementacijom pedagoških metoda i usmjeravanjem pedagoškog rada učitelja dok im program A2 daje ulogu koordinatora i usmjeravatelja aktivnosti čiji je cilj bolji obrazovni uspjeh učenika.

♦ Stručni suradnik s punim radnim vremenom ima obvezu 8 sati tjedno neposrednog rada s učenicima što znači da su stručni suradnici u prvome obrazovnom razdoblju u našoj školi sudjelovali u radu A2 programa na ukupno 256 sati (pedagog, knjižničarka 0,5 radnog vremena, psiholog 0,5 radnog vremena).

♦ Stručni suradnik ne izvodi sate A2 samostalno, već zajedno s predmetnim / razrednim učiteljem.

Ovakva promjena paradigme, u kojoj više ne postoji neobvezni dopunski i dodatni rad koji je često selektirao manji broj učenika, gdje A2 program postaje obvezan, izvode ga učitelji uz snažnu i stručnu potporu stručnih suradnika, svakako je značajan iskorak u obrazovnoj reformi.

Jedan od središnjih aspekata pedagoškog angažmana stručnog suradnika pedagoga u okviru A2 programa ogleda se u sustavnom praćenju i opservaciji učenika.

Pedagog sudjelovanjem na satima A2 provodi analize ponašanja, interakcija i obrazovnih postignuća dobivajući dublji uvid u individualne potrebe učenika. Ovakva je opservacija temelj za suradnju s učiteljem i  identifikaciju specifičnih područja podrške. Suradnja učitelja i pedagoga usmjerena je na donošenje informiranih odluka o prilagodbama nastavnog procesa, a integracija opserviranih rezultata omogućava preciznije oblikovanje strategija podrške s ciljem usmjeravanja obrazovnog procesa prema postizanju obrazovnog napretka.

Stručni suradnik na satima A2 najčešće radi individualno s učenicima kojima je potrebna dodatna podrška ili u manjim skupinama i to predstavlja suštinski segment uloge stručnog suradnika unutar A2 programa.

Aktivnosti na satima A2 dogovaraju stručni suradnik i predmetni / razredni učitelj, a raspored A2 za stručnog suradnika ne mora biti strog i fiksan, već su moguće prilagodbe u zavisnosti od potreba pojedinih učenika/razreda vodeći računa o ravnomjernoj prisutnosti stručnih suradnika na satima A2 u svim razrednim odjelima.

Pedagog, diferenciranim pristupom, pruža personaliziranu podršku učeniku, individualno prilagođava strategije u skladu s identificiranim potrebama učenika. Na taj način, u bliskoj suradnji s predmetnim i razrednim učiteljima, stvara cjelovitu sliku o učeniku.

Stručna je suradnica knjižničarka, sukladno svojoj vokaciji, fokusirana na pomoć i suradnju s učiteljima u osmišljavanju i provedbi odgojno-obrazovnih aktivnosti u području jezično-čitalačke pismenosti učenika pa je njezina prisutnost na satima A2 vezana uz učiteljice razredne nastave i učiteljice hrvatskoga jezika.

U suradnji s učiteljima knjižničarka provodi aktivnosti s učenicima na razini cijeloga razreda, individualno s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima ili provodi aktivnosti s učenicima u paru i manjim skupinama.

Knjižničarka najveći benefit ovoga programa vidi u svojem konkretnom stručnom radu s učenicima više vremena provodeći u razredima u neposrednom kontaktu, sudjelujući u procesu unaprjeđenja čitalačke pismenosti učenika.

U nižim razredima knjižničarka provodi aktivnosti obogaćenog učenja čitanjem bajki i priča, interpretacijama lektirnih djela, usmenim i pisanim izražavanjem, razvijanjem scenske kulture, vježbanjem izražavanja jezičnim igrama, dramatiziranjem tekstova, knjižničnim i informacijskim opismenjavanjem. U dogovoru i sinergiji s razrednim učiteljicama knjižničarka sudjeluje u aktivnostima uvježbavanja čitanja s razumijevanjem i vježbanju te ponavljanju jezičnih sadržaja.

U višim razredima u okviru A2 programa stručna suradnica knjižničarka provodi aktivnosti koje se odnose na uvježbavanje i ponavljanje jezičnih sadržaja. Svoj rad fokusira na učenike kojima je potrebna dodatna pomoć pripremajući za njih zadatke sukladno njihovim individualnim potrebama i prateći njihov napredak. Složenije jezične sadržaje dodatno uvježbava s učenicima koji pokazuju pojačani interes za jezično-komunikacijsko područje pripremajući ih za Natjecanje iz hrvatskoga jezika.

Nazočnost stručnih suradnika na A2 satima ne odražava se pozitivno samo na učenike već smo primijetili znatne pozitivne pomake i u interakciji među učiteljima. Ovakvom su se uključenošću u obrazovni proces stručni suradnici približili učiteljima, imaju više mogućnosti, prostora i vremena za usmjeravanje učitelja, posebice učitelja početnika, i promoviranje suvremenih metoda i pristupa u radu. S obzirom na to da stručni suradnici sada imaju jasniji i cjelovit uvid u kompetencije svih učitelja, pruža im se mogućnost dijeljenja primjera dobre prakse među učiteljima. Učitelji daleko slobodnije i češće traže savjet stručnog suradnika, razmjenjuju iskustva i mišljenja što u zbornici pridonosi ozračju opuštenosti i suradnje.

Nesumnjivo, implementacija A2 programa nije bez izazova. Potrebna je stalna i učinkovita edukacija, a kontinuirana prilagodba iziskuje angažman svih dionika obrazovnog procesa. Stoga nužnost sustavne edukacije postaje imperativ za uspješno implementiranje programa. Izuzetno su važni koordinacijski sastanci formalnog i neformalnog tipa gdje stručni suradnici, učitelji i ravnateljica na dnevnoj razini raspravljaju o usavršavanju procesa programa potpomognutog i obogaćenog učenja.