POMOĆ UČENICIMA
Zagreb, Zadar i Velika Gorica financijski najviše pomažu učenicima

Analitičari portala gradonačelnik.

Za uspjeh je bitan dobar kurikul koji učenicima pomaže učiti

Svaki program ima jedan cilj: pomoći učenicima učiti. Bez obzira na to u kojoj se zemlji nalazi vaša škola, učenički uspjeh počinje solidnim planom.

Navike

Novim kurikulumom međupredmetne teme Učiti kako učiti jasno su ispisana očekivanja od učenika u procesu učenja i pamćenja.

Stilovi učenja

Stil je vezan uz to kojem tipu ljudi pripadamo. Važno je znati jesmo li VIZUALNI TIP, AUDITIVNI TIP, KINESTETIČKI TIP ili smo KOMBINACIJA svih tipova.