Projekt
ERASMUS +
objavljeno: 17. rujna 2021.
HRV

„Teaching programming in primary school: Curriculum, didactic methods, textbooks, online support – Codeinnova“ (broj projekta 2019-1-PL01-KA201-06507) ime je projekta financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus + KA201.

Ključni partneri u projektu su:

JYVASKYLAN YLIOPISTO – učiteljski fakultet iz Finske. Njegova osnovna odgovornost je izrada kurikuluma za poučavanje programiranja u osnovnoj školi.

Školska knjiga – izradit će dva udžbenika za programiranje – jedan za učenike od prvog do trećeg razreda, a drugi za učenike od četvrtog do osmog razreda osnovne škole.

I. osnovna škola Čakovec – njezina osnovna odgovornost je izrada i testiranje 50 modela poučavanja koji će odgovarati kurikulumu za poučavanje programiranja u osnovnoj školi.

Zamojskie Towarzystwo Oswiatowe, Poljska – njihova je osnovna odgovornost izrada koncepta i primjena testiranja kurikuluma, udžbenika, modela poučavanja i internetske platforme s preporukama za daljnju diseminaciju projekta.

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Portugal – vode diseminaciju projektnih rezultata unutar Europske unije.

Osnovni je cilj toga dvogodišnjeg projekta stvaranje suvisla sustava poučavanja programiranja u osnovnoj školi zajedno s nužnim resursima za poučavanje koji će biti primjenjivi u svim sustavima obrazovanja zemalja partnera – Poljske, Finske, Portugala i Hrvatske.

Specifični su ciljevi:

 • stvoriti suvisao osnovni kurikulum za poučavanje programiranja u osnovnoj školi
 • dizajnirati i testirati 50 modela planova poučavanja za poučavanje programiranja u osnovnoj školi
 • dizajnirati, testirati i učiniti dostupnim dva udžbenika za poučavanje programiranja u osnovnoj školi
 • dizajnirati, testirati i učiniti dostupnom platformu koja podupire poučavanje programiranja u osnovnoj školi.

Preuzmite kurikulum:

Prelistajte udžbenike:

Računalno razmišljanje i programiranje za početnike
Računalno razmišljanje i programiranje za napredne

Preuzmite scenarije poučavanja:

ENG

“Teaching programming in primary school: Curriculum, didactic methods, textbooks, online support – Codeinnova” (project number 2019-1-PL01-KA201-065077) is the name of the project financed by the European Union within the Erasmus + KA201 program.

The main objective of the project is the following:

 • to create a coherent system of teaching programming at primary school together with necessary teaching resources that will be uniform for all project participating countries.

Specific objectives:

 • to create a coherent core curriculum for teaching programming at primary school,
 • to design and test 50 model lesson plans to teach programming at primary school,
 • to design, test and share 2 textbooks for teaching programming at grades 1-3 and 4-8 of primary school,
 • to design, test and make available the Internet platform that will support teaching programming at primary school,

Key partners in the project:

JYVASKYLAN YLIOPISTO was the Leader of the following Intellectual Output: designing and
translating into English the core curriculum for teaching programming at primary school.

I Osnovna Skola Cakovec was the Leader of the next Intellectual Output. They prepared 50 tested model lesson plans that will be coherent with the core curriculum. Designing lesson plans was the next logical step in implementing the new core curriculum for practical teaching.

Skolska knjiga d.d. was the Leader of another Intellectual Output. They prepared 2 textbooks for teaching programming at primary school: one for grades 1-3 and the other for grades 4-8 and translate them into English. They was also the Leader of another Intellectual Output, i.e. creating the Internet platform that will support teaching programming at primary school in five languages.

Zamojskie Towarzystwo Oświatowe was the Leader of the subsequent Intellectual Output. They prepared concept of testing, test the core curriculum, lesson plans and the Internet platform involving at least 200 students and 20 teachers.

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres was the Leader of Dissemination process. They worked out and implemented strategy for disseminating project results within European Union.

Download the curriculum:

Look through the textbooks:

Computational thinking and programming skills for beginners
Computational thinking and programming skills for advanced

Download lesson plans:

FIN

“Ohjelmoinnin opetus peruskoulussa: opetussuunnitelma, didaktiset menetelmät, tekstikirjat, verkkotuki – CodeInnova” (projektin numero 2019-1-PL01-KA201-065077) on projekti, jota Euroopan unionin Erasmus+ KA201 -ohjelma on rahoittanut.

Projektin päätavoite on

 • luoda yhtenäinen kokonaisuus ohjelmoinnin opettamiseksi kaikkiin hankkeeseen osallistuviin maihin.

Osatavoitteet ovat

 • yhteisen ydinopetussuunnitelman kokoaminen peruskoulun ohjelmoinnin opetukseen,
 • 50 peruskoulun ohjelmoinnin opetukseen suunnatun mallituntisuunnitelman suunnitteleminen ja testaaminen,
 • luokille 1–4 ja 5–9 suunnattujen peruskoulun ohjelmoinnin oppikirjojen suunnitteleminen, testaaminen ja kaikille avoimena julkaiseminen sekä
 • peruskoulun ohjelmoinnin opetusta tukevan verkkoalustan suunnitteleminen, testaaminen ja avaaminen.

Olennaiset kumppanit projektissa:

Jyväskylän yliopisto oli päävastuussa peruskoulun ohjelmoinnin ydinopetussuunnitelman suunnittelusta ja englanninkielisestä käännöksestä.

I Osnovna Skola Cakovec koordinoi 50 ydinopetussuunnitelmaa mukailevan tuntisuunnitelman luomisen. Tämä oli looginen askel ydinopetussuunnitelman konkretisoimiseksi ja liittämiseksi osaksi käytännön opetusta.

Skolska knjiga d.d. kokosi ja käänsi englannin kielelle oppikirjat peruskoulun ohjelmoinnin opetukseen: yhden luokille 1–4 ja toisen luokille 5–9. Skolska knjiga d.d. oli vastuussa myös peruskoulun ohjelmoinnin opetusta tukevan, viidellä kielellä saatavilla olevan verkkoalustan luomisesta.

Zamojskie Towarzystwo Oświatowe oli vastuussa ydinopetussuunnitelman, tuntisuunnitelmien ja verkkoalustan testaamisen suunnittelusta ja koordinoinnista vähintään 200 oppilaan ja 20 opettajan kanssa.

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres oli vastuussa disseminaatiosta eli tiedon levittämisestä Euroopan unionissa.

Lataa opetussuunnitelma:

Selaa oppikirjoja:

Laskennallinen ajattelu ja ohjelmointitaidot aloittelijoille
Laskennallinen ajattelu ja ohjelmointitaidot edistyneille

Lataa tuntisuunnitelmat:

POL

Projekt Erasmus+ `CodeInnova’_”Nauczanie programowania w szkole podstawowej: podstawa programowa, metody dydaktyczne, podręczniki, wsparcie online”(numer projektu 2019-1-PL01-KA201-065077) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ KA201.

Cel główny projektu:

 • stworzenie spójnego systemu nauczania programowania w szkole podstawowej, jednolitego dla krajów uczestniczących w projekcie, wraz z niezbędnymi zasobami dydaktycznymi.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie spójnej podstawy programowej nauczania programowania w szkole podstawowej,
 • opracowanie i przetestowanie 50 wzorcowych scenariuszy lekcji do nauczania programowania w szkole podstawowej,
 • opracowanie, przetestowanie i udostępnienie 2 podręczników do nauczania programowania: dla klas 1-3 i 4-8 szkoły podstawowej,
 • opracowanie, przetestowanie i udostępnienie w sieci, platformy internetowej wspierającej nauczanie programowania w szkole podstawowej.

Kluczowi partnerzy w projekcie:

JYVASKYLAN YLIOPISTO, Finlandia, lider Rezultatu Pracy Intelektualnej: Opracowanie i przetłumaczenie na język angielski podstawy programowej nauczania programowania w szkole podstawowej.

I Osnovna Škola Čakovec, Chorwacja, lider Rezultatu Pracy Intelektualnej: Przygotowanie 50 wzorcowych i przetestowanych scenariuszy lekcji, spójnych z nowo opracowaną podstawą programową. Opracowanie scenariuszy lekcji było kolejnym, logicznym krokiem wdrażania nowej podstawy programowej do praktyki nauczania.

Školska knjiga d.d., Chorwacja, lider Rezultatu Pracy Intelektualnej: Przygotowanie 2 podręczników do nauczania programowania w szkole podstawowej: dla klas 1-3 oraz dla klas 4-8 wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dodatkowo, lider Rezultatu Pracy Intelektualnej: Uruchomienie platformy internetowej wspierającej nauczanie programowania w szkole podstawowej, materiały na platformie w pięciu językach.

Zamojskie Towarzystwo Oświatowe, Polska, lider Rezultatu Pracy Intelektualnej: Opracowanie koncepcji testowania i przetestowanie podstawy programowej, scenariuszy lekcji, podręczników i platformy internetowej na grupie co najmniej 200 uczniów i 20 nauczycieli.

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Portugalia, lider Procesu Upowszechniania:
Opracowanie i wdrażanie strategii upowszechniania rezultatów projektu na terenie Unii Europejskiej, współpraca z Zamojskim Towarzystwem Oświatowym przy testowaniu rezultatów projektu.

Pobierz program nauczania:


Przejrzyj podręczniki:

Programowanie w szkole podstawowej dla poczatkujacych
Programowanie w szkole podstawowej dla zaawansowanych


Pobierz scenariusze lekcji:

CodeInnova KLASA 1
CodeInnova KLASA 2
CodeInnova KLASA 3
CodeInnova KLASA 4
CodeInnova KLASA 5
CodeInnova KLASA 6
CodeInnova KLASA 7
CodeInnova KLASA 8
CodeInnova KLASA 8+

POR

“Ensinar programação na escola primária: Currículo, métodos didáticos, manuais, suporte online (projeto número 2019-1-PL01-KA201-065077) – CodeInnova” é o nome do projeto financiado pela União Europeia no âmbito do programa Erasmus+ KA201.

O principal objetivo do projeto é o seguinte:

 • criar um sistema coerente para ensinar programação no ensino básico juntamente com os recursos didáticos necessários, comuns a todos os países que integram o projeto.

Objetivos específicos:

 • criar um currículo base, coerente, para o ensino de programação no ensino básico,
 • elaborar e testar 50 modelos de planos de aula para ensinar programação no ensino básico,
 • elaborar, testar e compartilhar 2 manuais para o ensino de programação nos anos 1º-3º e 4º – 8º,
 • conceber, testar e disponibilizar uma plataforma digital que apoiará o ensino da programação no ensino básico,

Principais parceiros do projeto:

JYVASKYLAN YLIOPISTO foi o líder do output intelectual: conceção e tradução em inglês do currículo para o ensino de programação no ensino básico.

I Osnovna Skola Cakovec foi o líder do output intelectual correspondente à elaboração de 50 modelos de planos de aula, testados e coerentes com o currículo. Projetar planos de aula foi o próximo passo lógico na implementação do novo currículo básico para o ensino prático.

Skolska knjiga d.d. foi o líder de outro output. Eles prepararam 2 livros didáticos para o ensino de programação no ensino básico: um para o 1º ao 3º ano e outro do 4º ao 8º ano, com tradução em inglês. Foram também eles os responsáveis pela criação da plataforma digital que apoiará o ensino de programação no ensino básico, nas cinco línguas dos países que integram o projeto .

Zamojskie Towarzystwo Oświatowe foi o líder do output subsequente. Prepararam a fase de testagem e testaram o currículo, os planos de aula, os manuais e a plataforma da Internet envolvendo, aproximadamente, 200 alunos e 20 professores.

O Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres foi o líder do processo de disseminação ( elaborou e implementou a estratégia para divulgar os resultados do projeto na União Europeia) e cooperou com a Zamojskie Towarzystwo Oswiatowe na testagem dos resultados do projeto.

Baixe o curriculo:

Olhe através dos livros didáticos:

Computational thinking and programming skills
Pensamento computacional e competências em Programação Para iniciantes

Baixar planos de aula:

“Ensinar programação na escola primária: Currículo, métodos didáticos, manuais, suporte online – CodeInnova” (número do projeto 2019-1-PL01-KA201-065077) é o nome do projeto financiado pela União Europeia no âmbito do programa Erasmus+ KA201.

O principal objetivo do projeto é o seguinte:

 • criar um sistema coerente para ensinar programação no ensino básico juntamente com os recursos didáticos necessários, comuns a todos os países que integram o projeto.

Objetivos específicos:

 • criar um currículo base, coerente, para o ensino de programação no ensino básico,
 • elaborar e testar 50 modelos de planos de aula para ensinar programação no ensino básico,
 • elaborar, testar e compartilhar 2 manuais para o ensino de programação nos anos 1º-3º e 4º – 8º,
 • conceber, testar e disponibilizar uma plataforma digital que apoiará o ensino da programação no ensino básico,

Principais parceiros do projeto:

JYVASKYLAN YLIOPISTO foi o líder do output intelectual: conceção e tradução em inglês do currículo para o ensino de programação no ensino básico.

I Osnovna Skola Cakovec foi o líder do output intelectual correspondente à elaboração de 50 modelos de planos de aula, testados e coerentes com o currículo. Projetar planos de aula foi o próximo passo lógico na implementação do novo currículo básico para o ensino prático.

Skolska knjiga d.d. foi o líder de outro output. Eles prepararam 2 livros didáticos para o ensino de programação no ensino básico: um para o 1º ao 3º ano e outro do 4º ao 8º ano, com tradução em inglês. Foram também eles os responsáveis pela criação da plataforma digital que apoiará o ensino de programação no ensino básico, nas cinco línguas dos países que integram o projeto .

Zamojskie Towarzystwo Oświatowe foi o líder do output subsequente. Prepararam a fase de testagem e testaram o currículo, os planos de aula, os manuais e a plataforma da Internet envolvendo, aproximadamente, 200 alunos e 20 professores.

O Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres foi o líder do processo de disseminação ( elaborou e implementou a estratégia para divulgar os resultados do projeto na União Europeia) e cooperou com a Zamojskie Towarzystwo Oswiatowe na testagem dos resultados do projeto.

Baixe o curriculo:

Olhe através dos livros didáticos:

Baixar planos de aula: